Regulamin i warunki użytkowania

Regulamin korzystania z serwisu space.lh.pl

Spis treści:

Twoje pozwolenie na korzystanie z forum

Zgodnie z poniższymi warunkami, LH.pl udziela ci pozwolenia na korzystanie z forum. Każdy musi wyrazić zgodę na te warunki, aby móc korzystać z forum.

Warunki korzystania z forum

Twoje pozwolenie na korzystanie z forum podlega następującym warunkom:

 1. Musisz mieć co najmniej osiemnaście lat.

 2. Nie możesz dłużej korzystać z forum, jeśli LH.pl skontaktuje się z Tobą bezpośrednio i wycofa zgodę na korzystanie z forum.

 3. Musisz korzystać z forum zgodnie z zasadami Dopuszczalne użytkowanie i Standardy zawartości.

Dopuszczalne użytkowanie

 1. Nie możesz łamać prawa używając forum.

 2. Nie możesz używać lub próbować używać konta innej osoby na forum bez jej zgody.

 3. Nie możesz kupować, sprzedawać lub w inny sposób handlować nazwami użytkowników lub innymi unikalnymi identyfikatorami na forum.

 4. Nie wolno Ci wysyłać reklam, łańcuszków lub innych ogłoszeń za pośrednictwem forum, ani wykorzystywać forum do zbierania adresów lub innych danych osobowych do komercyjnych list mailingowych lub baz danych.

 5. Nie możesz zautomatyzować dostępu do forum ani monitorować go, np. za pomocą przeglądarki internetowej, wtyczki lub dodatku do przeglądarki lub innego programu komputerowego, który nie jest przeglądarką internetową. Możesz przeszukiwać forum w celu indeksowania go w publicznie dostępnych wyszukiwarkach, jeśli taką prowadzisz.

 6. Nie możesz używać forum do wysyłania wiadomości na listy dystrybucyjne, grupy dyskusyjne lub aliasy grupowe.

 7. Nie możesz fałszywie sugerować, że jesteś związany z firmą LH.pl lub przez nią wspierany.

 8. Nie możesz umieszczać na innych stronach internetowych hiperłączy do obrazów lub innych niehipertekstowych treści na forum.

 9. Nie możesz usuwać żadnych znaków wskazujących na własność z materiałów pobranych z forum.

 10. Nie możesz pokazywać żadnej części forum na innych stronach internetowych przez tag <iframe>.

 11. Nie wolno Ci wyłączać, unikać lub obchodzić jakichkolwiek zabezpieczeń lub ograniczeń dostępu do forum.

 12. Nie możesz obciążać infrastruktury forum nadmierną ilością żądań lub żądań mających na celu nadmierne obciążenie systemów informatycznych, na których opiera się forum.

 13. Nie możesz podszywać się pod inne osoby za pośrednictwem forum.

 14. Nie możesz zachęcać ani pomagać nikomu w naruszeniu tych zasad.

Standardy dotyczące treści

 1. Nie możesz umieszczać na forum treści nielegalnych, obraźliwych lub w inny sposób szkodliwych dla innych. Dotyczy to również treści nękających, nieodpowiednich, obraźliwych i nienawistnych.

 2. Nie możesz umieszczać na forum treści, które naruszają prawo, naruszają czyjeś prawa własności intelektualnej, naruszają czyjąś prywatność lub łamią umowy zawarte z innymi osobami.

 3. Nie możesz umieszczać na forum treści zawierających złośliwy kod komputerowy, taki jak wirusy komputerowe lub oprogramowanie szpiegujące.

 4. Nie wolno Ci umieszczać na forum treści, które są jedynie miejscem przechowywania określonego adresu, nazwy użytkownika lub innego unikalnego identyfikatora.

 5. Nie możesz używać forum do ujawniania informacji, których nie masz prawa ujawniać, takich jak poufne lub osobiste informacje innych osób.

 6. Nie możesz zamieszczać treści powszechnie uznawanych za SPAM.

Egzekwowanie prawa

LH.pl może badać i ścigać naruszenia tych warunków w pełnym zakresie prawnym. Spółka może powiadomić organy ścigania i współpracować z nimi w ściganiu naruszeń prawa i niniejszych warunków.

LH.pl zastrzega sobie prawo do zmiany, przeredagowania i usunięcia treści na forum z dowolnego powodu. Jeśli uważasz, że ktoś umieścił na forum treści naruszające te warunki, skontaktuj się z nami natychmiast.

Twoje konto

Aby korzystać z niektórych funkcji forum, musisz utworzyć i zalogować się na konto.

Aby utworzyć konto, musisz podać kilka informacji o sobie. Zakładając konto, zobowiązujesz się do podania co najmniej poprawnego adresu e-mail oraz do aktualizowania tego adresu. Możesz zamknąć swoje konto w dowolnym momencie, wysyłając e-mail na adres space@lh.pl.

Zgadzasz się ponosić odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane przy użyciu twojego konta, niezależnie od tego, czy zostały one przez ciebie autoryzowane, czy też nie, do momentu zamknięcia konta lub powiadomienia firmy o naruszeniu dostępu do konta. Zobowiązujesz się do natychmiastowego powiadomienia firmy, jeśli podejrzewasz, że dostęp do twojego konta został naruszony. Zgadzasz się wybrać bezpieczne hasło do swojego konta i zachować je w tajemnicy.

LH.pl może ograniczyć, zawiesić lub zamknąć Twoje konto na forum zgodnie z jej zasadami postępowania z prośbami o usunięcie treści związanych z prawami autorskimi lub jeśli LH.pl ma podstawy sądzić, że złamano którąś z zasad zawartych w tym regulaminie.

Twoje treści

Żaden z zapisów tego regulaminu nie daje Ci żadnych praw własności do własności intelektualnej firmy LH.pl, opublikowanej w ramach tego forum.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za treści umieszczane przez Ciebie na forum. Zgadzasz się nie sugerować, że treści zamieszczane na forum są sponsorowane lub zatwierdzone przez firmę LH.pl. Niniejsze warunki nie zobowiązują firmy do przechowywania, utrzymywania lub dostarczania kopii treści przesłanych przez Ciebie oraz do ich zmiany zgodnie z tymi warunkami.

Treść, którą przesyłasz na forum, należy do Ciebie i to Ty decydujesz, jakie pozwolenie udzielisz innym na jej wykorzystanie. Jednak w minimalnym zakresie udzielasz firmie licencji na udostępnianie treści przesłanych przez Ciebie na forum innym użytkownikom forum. Ta specjalna licencja pozwala firmie na kopiowanie, publikowanie i analizowanie treści, które zamieszczasz na forum.

W momencie usunięcia treści z forum, czy to przez Ciebie, czy przez firmę LH.pl, licencja specjalna firmy wygasa w momencie, gdy ostatnia kopia zniknie z kopii zapasowych, pamięci podręcznej i innych systemów firmy. Inne licencje, które stosujesz do przesyłanych przez siebie treści, takie jak licencje Creative Commons, mogą obowiązywać również po ich usunięciu. Licencje te mogą dawać innym osobom lub samej firmie prawo do ponownego udostępniania Twoich treści na forum.

Inne osoby, które otrzymają treści przesłane przez Ciebie na forum, mogą naruszyć warunki, na jakich udzielasz licencji na swoje treści. Zgadzasz się, że firma LH.pl nie będzie ponosić odpowiedzialności za takie naruszenia lub ich konsekwencje.

Twoja odpowiedzialność

Zgadzasz się zabezpieczyć firmę LH.pl przed roszczeniami prawnymi innych osób związanymi z naruszeniem przez Ciebie niniejszych warunków lub naruszeniem tych warunków przez inne osoby korzystające z Twojego konta na forum. Zarówno Ty, jak i firma LH.pl zgadzacie się na jak najszybsze powiadomienie drugiej strony o wszelkich roszczeniach prawnych, w związku z którymi firma LH.pl może być zmuszona do wypłaty odszkodowania. Jeśli firma LH.pl nie powiadomi Cię o roszczeniach prawnych bezzwłocznie, nie będziesz musiał wypłacać firmie odszkodowania za szkody, przed którymi mógłbyś się bronić lub które mógłbyś ograniczyć, gdybyś został niezwłocznie powiadomiony. Zgadzasz się zezwolić firmie na kontrolowanie dochodzenia, obrony i rozstrzygania roszczeń prawnych, za które musiałbyś wypłacić odszkodowanie, oraz na współpracę przy tych działaniach. Firma LH.pl zobowiązuje się nie zgadzać na żadne ugody, które przyznają się do winy lub nakładają na Ciebie zobowiązania bez Twojej wcześniejszej zgody.

Zastrzeżenia

Akceptujesz całe ryzyko związane z korzystaniem z forum i treści na nim zawartych. O ile pozwala na to prawo, firma i jej dostawcy dostarczają forum w takim stanie, w jakim jest, bez jakiejkolwiek gwarancji.

Forum może zawierać hiperłącza i integrować fora i usługi prowadzone przez inne podmioty. LH.pl nie udziela żadnej gwarancji na usługi prowadzone przez inne podmioty ani na treści przez nie dostarczane. Korzystanie z serwisów prowadzonych przez inne podmioty może być regulowane przez inne warunki zawarte pomiędzy Tobą a podmiotem prowadzącym serwis.

Ograniczenia odpowiedzialności

Ani LH.pl, ani jej dostawcy nie będą odpowiedzialni wobec Ciebie za szkody wynikające z naruszenia umowy, których ich personel nie mógł przewidzieć, gdy zgodziłeś się na te warunki.

W zakresie, w jakim pozwala na to prawo, całkowita odpowiedzialność wobec Ciebie za wszelkiego rodzaju roszczenia związane z forum lub treściami na nim zamieszczonymi będzie ograniczona do 50 dolarów.

Informacje zwrotne

LH.pl z radością przyjmuje Twoje opinie i sugestie dotyczące forum. Zobacz sekcję Kontakt poniżej, aby dowiedzieć się, jak się z nami skontaktować.

Zgadzasz się, że LH.pl będzie mieć swobodę działania w oparciu o dostarczone przez Ciebie opinie i sugestie oraz że LH.pl nie będzie musiała Cię informować o tym, że Twoje opinie zostały wykorzystane, uzyskiwać Twojej zgody na ich wykorzystanie ani płacić Ci za to. Zgadzasz się nie przesyłać opinii lub sugestii, które Twoim zdaniem mogą być poufne lub zastrzeżone dla Ciebie lub innych osób.

Wypowiedzenie

Zarówno Ty, jak i spółka możecie w każdej chwili zakończyć umowę zawartą w niniejszym regulaminie. Kiedy nasza umowa wygasa, wygasa również Twoje pozwolenie na korzystanie z forum.

Następujące postanowienia pozostają w mocy po zakończeniu naszej umowy: Twoja treść, Feedback, Twoja odpowiedzialność, Zastrzeżenia, Ograniczenia odpowiedzialności oraz Warunki ogólne.

Spory

Polskie prawo reguluje wszelkie spory związane z tymi warunkami lub korzystaniem z forum przez użytkownika.

Ty i firma LH.pl zgadzacie się na dochodzenie nakazów sądowych związanych z tymi warunkami tylko w sądzie okręgowym lub rejonowym w Poznań. Ani Ty, ani firma LH.pl nie będziecie sprzeciwiać się jurysdykcji, forum lub miejscu w tych sądach.

Z wyjątkiem dochodzenia nakazu sądowego lub roszczeń wynikających z ustawy o oszustwach i nadużyciach komputerowych, użytkownik i spółka będą rozstrzygać wszelkie spory w drodze wiążącego arbitrażu. Arbitraż będzie przebiegał według zasad arbitrażu handlowego AAA oraz procedur uzupełniających dla sporów konsumenckich. Arbitraż odbędzie się w Poznań. Wszelkie spory będziesz rozstrzygać indywidualnie, a nie w ramach pozwu zbiorowego lub innego postępowania reprezentacyjnego, czy to jako powód, czy członek klasy. Żaden arbiter nie będzie łączył sporu z innym arbitrażem bez zgody firmy.

Każde orzeczenie arbitrażowe będzie zawierało koszty arbitrażu, uzasadnione honoraria adwokackie oraz uzasadnione koszty świadków. Zarówno Ty, jak i spółka możecie wnieść orzeczenie arbitrażowe do dowolnego właściwego sądu.

Warunki ogólne

Jeśli jakieś postanowienie niniejszych warunków jest niewykonalne w formie pisemnej, ale można je zmienić tak, aby było wykonalne, należy je zmodyfikować w minimalnym stopniu, aby było wykonalne. W przeciwnym razie postanowienie to powinno zostać usunięte.

Nie możesz przenieść swojej umowy z firmą LH.pl. Firma może przenieść Twoją umowę na dowolny oddział firmy, dowolną inną firmę, która uzyska kontrolę nad firmą LH.pl lub dowolną inną firmę, która kupi aktywa firmy związane z forum. Wszelkie próby cesji wbrew tym warunkom nie mają mocy prawnej.

Ani wykonanie jakiegokolwiek prawa wynikającego z niniejszej Umowy, ani zrzeczenie się jakiegokolwiek naruszenia niniejszej Umowy nie uchyla jakiegokolwiek innego naruszenia niniejszej Umowy.

Niniejszy regulamin zawiera wszystkie warunki umowy pomiędzy Tobą a firmą LH.pl dotyczące korzystania z forum. Niniejsze warunki całkowicie zastępują wszelkie inne umowy dotyczące korzystania z forum, pisemne lub nie.

Kontakt

Możesz powiadomić firmę na mocy tych warunków i wysłać pytania do firmy na adres space@lh.pl.

LH.pl może powiadomić Cię zgodnie z tymi warunkami używając adresu e-mail, który podałeś dla swojego konta na forum, lub umieszczając wiadomość na stronie głównej forum lub stronie Twojego konta.

Zmiany

Firma LH.pl ostatnio zaktualizowała te warunki w dniu 07.02.2024 i może je ponownie zaktualizować. LH.pl będzie umieszczać wszystkie aktualizacje na forum. W przypadku aktualizacji zawierających istotne zmiany, firma LH.pl zgodzi się wysłać do ciebie e-mail, jeśli założysz konto i podasz prawidłowy adres e-mail. LH.pl może również informować o aktualizacjach za pomocą specjalnych wiadomości lub alertów na forum.

Po otrzymaniu powiadomienia o aktualizacji warunków, musisz zgodzić się na nowe warunki, aby nadal korzystać z forum.